Utbildning

Vi erbjuder utbildning/fortbildning bland annat i Lågaffektivt bemötande och i olika neuropsykiatriska diagnoser eller mer riktat till autism eller ADHD.

Utbildning i Lågaffektivt bemötande (LAB)

Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med barn eller vuxna med beteenden som blir utmanande för omgivningen. Kanske jobbar du som vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänst eller i kriminalvård.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar som anpassas till beställarens verksamhet. Målet är att öka förståelsen för de beteenden man möter och hitta sätt att hantera dem i vardagen. Vi går igenom både hur vi kan arbeta förebyggande, vilka strategier som kan vara verksamma i hanterandefasen och hur vi jobbar med att utvärdera efter situationer så att det blir en lärande miljö.

Vi erbjuder heldagsutbildning med möjlighet till en uppföljning efter en tid. För verksamheter som vill implementera Lågaffektivt bemötande brukar en uppföljning eller handledning vara en effektiv fortsättning för att ge personalen det stöd som behövs i implementeringsarbetet.

Om ni är intresserade av en kortare insats så se mer under rubriken föreläsning, som kan ses som en komprimerad form av utbildningen.

Kontakta oss gärna för diskussion om upplägg.

Autism / ADHD / NPF

Utbildningen kan utformas att handla mer övergripande om olika neuropsykiatriska diagnoser eller mer riktat till autism eller ADHD.

Samtliga går igenom diagnoskriterier och hur det kan te sig samt vad vi som omgivning behöver tänka på när vi möter personerna. I utbildningen lyfter vi exempel på bland annat visuella anpassningar som omgivningen kan göra för att personen ska öka sin begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.