Föräldrastöd

Jag erbjuder föräldrastöd till föräldrar som har barn med olika svårigheter. Ofta är det barn som av olika anledningar har problemskapande beteende. Att vara förälder kan vara oerhört utmanande oavsett om barnet har en neuropsykiatrisk diagnos eller ej. Att få stöd av en utomstående kan hjälpa en att få ökad kunskap och hitta nya strategier som sedan kan testas i vardagen.

Då jag vet att alla inte har finansiella medel att bekosta föräldrastöd själv, vill jag upplysa att varje kommun skall erbjuda kostnadsfritt stöd till familjer som behöver detta via socialtjänsten. Alla föräldrar kan genom en egen ansökan vända sig till öppenvården (vad det kallas skiljer sig åt via kommuner). Om ni inte vet vart ni skall vända er, så ring er kommuns växel och be dem hjälpa er.