Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

 

Ross W. Greene är klinisk psykolog och grundare till Collaborative & Proactive Solutions (CPS). Vi är båda utbildade i CPS och anser att det kompletterar det Lågaffektiva bemötandet på ett bra sätt. Båda metoderna vänder sig till personer med problemskapande beteenden.

Greene utgår från att ”Barn beter sig bra om de kan”. Barn vill bete sig på ett bra sätt och uppfylla förväntningar och önskningar i den omgivande miljön. Det är alltså enligt CPS inte en fråga om motivation utan en fråga om outvecklade färdigheter. Utifrån detta förhållningssätt fungerar alltså inte belöningar och bestraffningar i längden.

När vi agerar utifrån CPS handlar det om att hitta sätt för omgivningen att ha realistiska förväntningar på barnet eller ungdomen med problemskapande beteende. Att hitta lösningar som tillgodoser båda parters behov. Genom att hantera de olösta problemen på ett ändamålsenligt sätt tränas barnet eller ungdomen i färdigheter.